Propisi u oblasti građevinarstva | Sve

Dokumenti za preuzimanje: Sve

Na ovoj stranici se nalaze prečišćeni tekstovi propisa i drugi dokumenti relevantni za oblast građevinarstva. Sve dokumente možete besplatno preuzeti u .pdf formatu. Tekstovi propisa preuzeti su iz ING-PRO elektronskog pravnog izdanja – www.propisi.net

Raspored održavanja javnih rasprava o Nacrtima pravilnika iz oblasti zaštite od požara.pdf

ГД Закључак предлог.docx

ГД предлог.docx

ЛУ Закључак предлог.docx

ЛУ предлог.docx

Услови ВИК.docx

Услови ЕПС верзија 1.docx

Услови ЕПС верзија 2.docx

Radne verzije modela tehničke dokumentacije u objedinjenoj proceduri.docx

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.pdf

Predlozeni-model-tarifnika-Primer-1.pdf

Predlozeni-model-tarifnika-Primer-2.pdf

Obavestenje o tarifnicima.pdf

Uputstvo za unos pojedinačnih planskih dokumenata u Centralni registar.pdf

Prikaz softerskog rešenja za elektronsko sprovođenje objedinjenje procedure.pptx

Prezentacija Analiza zakljucaka o odbacivanju zahteva u OP.ppt

Firme velike licence.pdf

Vodič kroz dozvole za izgradnju.pdf

Mišljenje o primeni odredbe člana 69 zakona o planiranju i izgradnji.pdf

Prezentacija-Unos planskih dokumenata u CR.pptx

RGZ-Centralni registar planskih dokumenata.ppt

Pristup Centralnom registru planskih dokumenata.pdf

Odluku o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu.pdf

Strategija zaštite od požara za period 2012-2017. godine.pdf

Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem.pdf

Zakon o planiranju i izgradnji.pdf

Uputstvo-Ministarstva-gradjevinarstva-saobracaja-i-infrastrukture-jedinicama-lokalne-samouprave-za-dostavljanje-usvojenih-dokumenata-prostornog-i-urbanistickog-planiranja.pdf

Uredba o uslovima nacinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupine i bez naknade.pdf

Uredba o lokacijskim uslovima.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.pdf

Mišljenje o primeni odredaba o razmeni dokumenata i podnesaka i načinom njihovog arhiviranja.pdf

Zakon o vodama.pdf

Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa i imalaca javnih ovlašćenja koji sprovode objedinjenu proceduru u vezu sa priklјučenjem na javni put.pdf

Nacrt Pravilnika o tehničkim normativima instalacije hidrantske mreže za gašenje požara.pdf

Misljenje MGSI o primeni odredaba o finansijeru.pdf

Zakon o proceni uticaja na zivotnu sredinu.pdf

Prilozi Pravilnika o sadrzini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene.pdf

Nacrt pravilnika o arh-građ merama bezbednosti industrijskih objekata na dejstvo požara 2017-12-06.pdf

Nacrt Pravilnika o tehničkim normativima bezbednosti od požara stambenih poslovnih i javnih objekata.pdf

Prilog 12.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona.pdf

Uputstvo-o-nacinu-postupanja-nadleznih-organa-i-imalaca-javnih-ovlascenja-koji-sprovode-objedinjenu-proceduru-u-pogledu-vodnih-akata-u-postupcima-ostvarivanja-prava-na-gradnju.pdf

Zakon o energetici.pdf

Izmenjen član 17. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.pdf

Zakon o šumama.pdf

Uputstvo Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Zaključivanje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture između imaoca javnih ovlašćenja i investitora.pdf

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.pdf

Pravilnik o klasifikaciji objekata.pdf

Zakon o javnim putevima.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika.pdf

Uputstvo-o-nacinu-postupanja-organa-Ministarstva-unutrasnjih-poslova-i-organa-koji-sprovode-objedinjenu-proceduru-u-postupcima-ostvarivanja-prava-na-gradnju-za-objekte-na-koje-se-primenjuje-mere-zastite-od-pozara.pdf

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji.pdf

Zakon o zaštiti životne sredine.pdf

Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta.pdf

Zakon o zaštiti od požara.pdf

Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom.pdf

Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom.pdf

Zakon o zastiti prirode.pdf

Uredbu o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara.pdf

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju.pdf

Zakon o železnici.pdf

Uredba o kategorizaciji zeleznickih pruga.pdf

Pravilnik o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalne samouprave.pdf

Zakon o stanovanju i odrzavanju zgrada.pdf

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.pdf

Pravilnik o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata.pdf

Zakon o poljoprivrednom zemljistu.pdf

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik.pdf

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table.pdf

Zakon o strateskoj proceni uticaja na zivotnu sredinu.pdf

Prostorni plan Kopaonik.pdf

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti.pdf

Zakon o ozakonjenju objekata.pdf

Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2011. do 2015. godine.pdf

Pravilnik o kvalitetu cementa.pdf

Zakon o drzavnom premeru i katastru.pdf

Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.pdf

Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa.pdf

Zakon o porezima na imovinu.pdf

Program implementacije prostornog plana RS 2010 do 2020.pdf

Zakon o eksproprijaciji.pdf

Uredba o kategorizaciji drzavnih puteva.pdf

Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade.pdf

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada.pdf

Zakon o javnoj svojini.pdf

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Republike Makedonije.pdf

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova.pdf

Zakon o prekrsajima.pdf

Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Bugarske.pdf

Zakon o efikasnom koriscenju energije.pdf

Pravilnik o sadržini, postupku i načinu donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta.pdf

Zakon o komunalnim delatnostima.pdf

Pravilnik o postupku obaveštavanja, odnosno razmene podataka o seveso postrojenju, odnosno kompleksu čije aktivnosti mogu dovesti do nastanka hemijskog udesa sa prekograničnim efektima.pdf

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.pdf

Zakon o prometu nepokretnosti.pdf

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa.pdf

Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara.pdf

Pravilnik o energetskoj dozvoli.pdf

Zakon o opstem upravnom postupku.pdf

Pravilnik o utvrđivanju visine troškova stručne kontrole tehničke dokumentacije.pdf

Zakon o obligacionim odnosima.pdf

Pravilnik o legitimaciji i opremi urbanističkog i građevinskog inspektora.pdf

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.pdf

Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti.pdf

Zakon o inspekcijskom nadzoru.pdf

Zakon o privrednim prestupima.pdf

Pravilnik o osnovnim uslovima koje tunel na javnom putu mora da ispunjava sa gledišta bezbednosti saobraćaja i podobnosti puta za odvijanje saobraćaja.pdf

Zakon o nacionalnim parkovima.pdf

Pravilnik o izradi i odrzavanju katastra nepokretnosti.pdf

Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima i metodama snimanja detalja kod premera zemljišta.pdf

Zakon o prekrsajima.pdf

Prilog Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara.pdf

Zakon o drzavnoj upravi.pdf

Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima.pdf

Zakon o republickim administrativnim taksama.pdf

Pravilnik o licencama za upravljanje železničkom infrastrukturom.pdf

Zakon o regionalnom razvoju.pdf

Pravilnik o elementima ugovora o korišćenju železničke infrastrukture.pdf

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.pdf

Krivicni zakonik.pdf

Zakon o lokalnoj samoupravi.pdf

Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru.pdf

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.pdf

Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekat.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.pdf

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - prvi deo.pdf

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata .pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - drugi deo.pdf

Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe.pdf

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih dokumenata.pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - treći deo..pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige.pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - četvrti deo..pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - peti deo.pdf

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju.pdf

Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence.pdf

Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada.pdf

Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije.pdf

Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i o sadržini lokacijske dozvole.pdf

Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja.pdf

Pravilnik o uslovima i načinu oduzimanja ovlašćenja i licenci izdatih za izradu glavnog projekta zaštite od požara i za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.pdf

Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata .pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora.pdf

Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara.pdf

Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora.pdf

Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva.pdf

Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti.pdf

Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata od značaja za Republiku Srbiju.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separat.pdf

Republika Srbija
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Postavljenih pitanja
Odgovora