Propisi u oblasti građevinarstva | Propisi

Dokumenti za preuzimanje: Propisi

Zakon o republickim administrativnim taksama.pdf

Zakon o planiranju i izgradnji 2023.pdf

Zakon o postupku upisa u katastar (1).pdf

Zakon o naknadama za koriscenje javnih dobara 2023.pdf

Zakon o vodama.pdf

Zakon o proceni uticaja na zivotnu sredinu.pdf

Zakon o energetici.pdf

Zakon o šumama.pdf

Zakon o javnim putevima.pdf

Zakon o zaštiti životne sredine.pdf

Zakon o zaštiti od požara.pdf

Zakon o zastiti prirode.pdf

Zakon o železnici.pdf

Zakon o stanovanju i odrzavanju zgrada.pdf

Zakon o poljoprivrednom zemljistu.pdf

Zakon o strateskoj proceni uticaja na zivotnu sredinu.pdf

Zakon o ozakonjenju objekata.pdf

Zakon o porezima na imovinu.pdf

Zakon o eksproprijaciji.pdf

Zakon o javnoj svojini.pdf

Zakon o prekrsajima.pdf

Zakon o efikasnom koriscenju energije.pdf

Zakon o komunalnim delatnostima.pdf

Zakon o prometu nepokretnosti.pdf

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa.pdf

Zakon o opstem upravnom postupku.pdf

Zakon o obligacionim odnosima.pdf

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.pdf

Zakon o inspekcijskom nadzoru.pdf

Zakon o privrednim prestupima.pdf

Zakon o nacionalnim parkovima.pdf

Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.pdf

Zakon o prekrsajima.pdf

Zakon o drzavnoj upravi.pdf

Zakon o regionalnom razvoju.pdf

Krivicni zakonik.pdf

Zakon o lokalnoj samoupravi.pdf

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.pdf

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - prvi deo.pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - drugi deo.pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - treći deo..pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - četvrti deo..pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - peti deo.pdf