Propisi u oblasti građevinarstva | Propisi

Dokumenti za preuzimanje: Propisi

Pravilnik o postupku sprovodjenja objedinjene 2023.pdf

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe ZPI 2023.pdf

Prilozi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 2018.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 2018.pdf

Izmenjen član 17. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.pdf

Pravilnik o posebnoj vrsti objekata.pdf

Pravilnik o klasifikaciji objekata.pdf

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta.pdf

Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom.pdf

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju.pdf

Pravilnik o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalne samouprave.pdf

Pravilnik o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata.pdf

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table.pdf

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti.pdf

Pravilnik o kvalitetu cementa.pdf

Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa.pdf

Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade.pdf

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada.pdf

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova.pdf

Pravilnik o sadržini, postupku i načinu donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta.pdf

Pravilnik o postupku obaveštavanja, odnosno razmene podataka o seveso postrojenju, odnosno kompleksu čije aktivnosti mogu dovesti do nastanka hemijskog udesa sa prekograničnim efektima.pdf

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.pdf

Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara.pdf

Pravilnik o energetskoj dozvoli.pdf

Pravilnik o utvrđivanju visine troškova stručne kontrole tehničke dokumentacije.pdf

Pravilnik o legitimaciji i opremi urbanističkog i građevinskog inspektora.pdf

Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti.pdf

Pravilnik o osnovnim uslovima koje tunel na javnom putu mora da ispunjava sa gledišta bezbednosti saobraćaja i podobnosti puta za odvijanje saobraćaja.pdf

Pravilnik o izradi i odrzavanju katastra nepokretnosti.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima i metodama snimanja detalja kod premera zemljišta.pdf

Prilog Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara.pdf

Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima.pdf

Pravilnik o licencama za upravljanje železničkom infrastrukturom.pdf

Pravilnik o elementima ugovora o korišćenju železničke infrastrukture.pdf

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.pdf

Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru.pdf

Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekat.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.pdf

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata .pdf

Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe.pdf

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih dokumenata.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige.pdf

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju.pdf

Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence.pdf

Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada.pdf

Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije.pdf

Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i o sadržini lokacijske dozvole.pdf

Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja.pdf

Pravilnik o uslovima i načinu oduzimanja ovlašćenja i licenci izdatih za izradu glavnog projekta zaštite od požara i za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.pdf

Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata .pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora.pdf

Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara.pdf

Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora.pdf

Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva.pdf

Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti.pdf

Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata od značaja za Republiku Srbiju.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separat.pdf