Propisi u oblasti građevinarstva | Propisi

Dokumenti za preuzimanje: Propisi

Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.pdf

Mišljenje o primeni odredbe člana 69 zakona o planiranju i izgradnji.pdf

Odluku o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu.pdf

Zakon o republickim administrativnim taksama.pdf

Strategija zaštite od požara za period 2012-2017. godine.pdf

Pravilnik o postupku sprovodjenja objedinjene (1).pdf

Uredba o lokacijskim uslovima.pdf

Zakon o planiranju i izgradnji 2021.pdf

Uputstvo-Ministarstva-gradjevinarstva-saobracaja-i-infrastrukture-jedinicama-lokalne-samouprave-za-dostavljanje-usvojenih-dokumenata-prostornog-i-urbanistickog-planiranja.pdf

Uredba o uslovima nacinu i postupku pod kojima se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupine i bez naknade.pdf

Prilozi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 2018.pdf

Mišljenje o primeni odredaba o razmeni dokumenata i podnesaka i načinom njihovog arhiviranja.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 2018.pdf

Uputstvo o načinu postupanja nadležnih organa i imalaca javnih ovlašćenja koji sprovode objedinjenu proceduru u vezu sa priklјučenjem na javni put.pdf

Misljenje MGSI o primeni odredaba o finansijeru.pdf

Zakon o vodama.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za pepeo, kao građevinski materijal namenjen za upotrebu u izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i održavanju infrastrukturnih objekata javne namene.pdf

Izmenjen član 17. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata.pdf

Zakon o proceni uticaja na zivotnu sredinu.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona.pdf

Uputstvo-o-nacinu-postupanja-nadleznih-organa-i-imalaca-javnih-ovlascenja-koji-sprovode-objedinjenu-proceduru-u-pogledu-vodnih-akata-u-postupcima-ostvarivanja-prava-na-gradnju.pdf

Uputstvo Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Zaključivanje ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture između imaoca javnih ovlašćenja i investitora.pdf

Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.pdf

Pravilnik o posebnoj vrsti objekata.pdf

Zakon o energetici.pdf

Pravilnik o klasifikaciji objekata.pdf

Zakon o šumama.pdf

Uredba o tehničkim i drugim zahtevima za konstrukcione hladnooblikovane zavarene šuplje profile od nelegiranih i sitnozrnih čelika.pdf

Uputstvo-o-nacinu-postupanja-organa-Ministarstva-unutrasnjih-poslova-i-organa-koji-sprovode-objedinjenu-proceduru-u-postupcima-ostvarivanja-prava-na-gradnju-za-objekte-na-koje-se-primenjuje-mere-zastite-od-pozara.pdf

Pravilnik o objektima na koje se ne primenjuju pojedine odredbe Zakona o planiranju i izgradnji.pdf

Zakon o javnim putevima.pdf

Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vršenja tehničkog pregleda objekta.pdf

Zakon o zaštiti životne sredine.pdf

Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom.pdf

Pravilnik o načinu razmene dokumenata i podnesaka elektronskim putem i formi u kojoj se dostavljaju akta u vezi sa objedinjenom procedurom.pdf

Zakon o zaštiti od požara.pdf

Uredbu o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara.pdf

Pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju.pdf

Zakon o zastiti prirode.pdf

Uredba o kategorizaciji zeleznickih pruga.pdf

Pravilnik o uslovima i načinu rada Komisije za stručnu kontrolu planskih dokumenata, Komisije za kontrolu usklađenosti planskih dokumenata i Komisije za planove jedinice lokalne samouprave.pdf

Zakon o železnici.pdf

Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.pdf

Pravilnik o postupku donošenja i sadržini programa uklanjanja objekata.pdf

Zakon o stanovanju i odrzavanju zgrada.pdf

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik.pdf

Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table.pdf

Zakon o poljoprivrednom zemljistu.pdf

Prostorni plan Kopaonik.pdf

Pravilnik o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti.pdf

Zakon o strateskoj proceni uticaja na zivotnu sredinu.pdf

Uredba o utvrđivanju Programa implementacije Prostornog plana Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, za period od 2011. do 2015. godine.pdf

Pravilnik o kvalitetu cementa.pdf

Zakon o ozakonjenju objekata.pdf

Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu.pdf

Pravilnik o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa.pdf

Zakon o drzavnom premeru i katastru.pdf

Program implementacije prostornog plana RS 2010 do 2020.pdf

Zakon o porezima na imovinu.pdf

Uredba o kategorizaciji drzavnih puteva.pdf

Uredba o vrstama zagađivanja, kriterijumima za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznicima, visini i načinu obračunavanja i plaćanja naknade.pdf

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada.pdf

Zakon o eksproprijaciji.pdf

Uredba o utvrđivanju prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Republike Makedonije.pdf

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova.pdf

Zakon o javnoj svojini.pdf

Uredbu o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš - granica Bugarske.pdf

Zakon o prekrsajima.pdf

Pravilnik o sadržini, postupku i načinu donošenja programa uređivanja građevinskog zemljišta.pdf

Zakon o efikasnom koriscenju energije.pdf

Pravilnik o postupku obaveštavanja, odnosno razmene podataka o seveso postrojenju, odnosno kompleksu čije aktivnosti mogu dovesti do nastanka hemijskog udesa sa prekograničnim efektima.pdf

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.pdf

Zakon o komunalnim delatnostima.pdf

Zakon o prometu nepokretnosti.pdf

Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara.pdf

Pravilnik o energetskoj dozvoli.pdf

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa.pdf

Pravilnik o utvrđivanju visine troškova stručne kontrole tehničke dokumentacije.pdf

Zakon o opstem upravnom postupku.pdf

Pravilnik o legitimaciji i opremi urbanističkog i građevinskog inspektora.pdf

Zakon o obligacionim odnosima.pdf

Pravilnik o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti.pdf

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti.pdf

Zakon o inspekcijskom nadzoru.pdf

Pravilnik o osnovnim uslovima koje tunel na javnom putu mora da ispunjava sa gledišta bezbednosti saobraćaja i podobnosti puta za odvijanje saobraćaja.pdf

Zakon o privrednim prestupima.pdf

Pravilnik o izradi i odrzavanju katastra nepokretnosti.pdf

Zakon o nacionalnim parkovima.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima i metodama snimanja detalja kod premera zemljišta.pdf

Zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.pdf

Prilog Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara.pdf

Zakon o prekrsajima.pdf

Pravilnik o topografskom premeru i topografsko-kartografskim proizvodima.pdf

Zakon o drzavnoj upravi.pdf

Pravilnik o licencama za upravljanje železničkom infrastrukturom.pdf

Zakon o regionalnom razvoju.pdf

Pravilnik o elementima ugovora o korišćenju železničke infrastrukture.pdf

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.pdf

Krivicni zakonik.pdf

Zakon o lokalnoj samoupravi.pdf

Pravilnik o opštim sanitarnim uslovima koje moraju da ispune objekti koji podležu sanitarnom nadzoru.pdf

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama.pdf

Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekat.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.pdf

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - prvi deo.pdf

Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata .pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - drugi deo.pdf

Pravilnik o sanitarno-higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe.pdf

Pravilnik o uslovima i kriterijumima za sufinansiranje izrade planskih dokumenata.pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - treći deo..pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige.pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - četvrti deo..pdf

Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine - peti deo.pdf

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od požara autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i subjekata razvrstanih u prvu i drugu kategoriju.pdf

Pravilnik o polaganju stručnog ispita u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, građenja i energetske efikasnosti i o izdavanju i oduzimanju licence.pdf

Pravilnik o tehničkim zahtevima bezbednosti od požara spoljnih zidova zgrada.pdf

Pravilnik o načinu zatvaranja i obeležavanju zatvorenog gradilišta.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu objavljivanja podataka registra inženjera Inženjerske komore Srbije.pdf

Pravilnik o sadržini informacije o lokaciji i o sadržini lokacijske dozvole.pdf

Pravilnik o sadržini projekata geoloških istraživanja i elaborata o rezultatima geoloških istraživanja.pdf

Pravilnik o uslovima i načinu oduzimanja ovlašćenja i licenci izdatih za izradu glavnog projekta zaštite od požara i za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.pdf

Pravilnik o načinu, postupku i sadržini podataka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za izdavanje licence za izradu tehničke dokumentacije i licence za građenje objekata .pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja i održavanja Centralnog registra planskih dokumenata, informacionog sistema o stanju u prostoru i lokalnog informacionog sistema i digitalnom formatu dostavljanja planskih dokumenata.pdf

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora.pdf

Pravilnik o načinu rada, postupku, sastavu, načinu izbora i razrešenja sudija Suda časti Inženjerske komore Srbije.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za ventilaciju ili klimatizaciju.pdf

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara.pdf

Pravilnik o uslovima, načinu vođenja i pristupa, kao i o sadržini Registra investitora.pdf

Pravilnik o načinu označavanja i evidenciji javnih puteva.pdf

Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti.pdf

Pravilnik o metodologiji i proceduri realizacije projekata od značaja za Republiku Srbiju.pdf

Pravilnik o sadržini, načinu, postupku i rokovima izrade i objavljivanje separat.pdf