Novine u procesu podnošenja i obrade zahteva

Ključne novine u CEOP verziji 3.0

Verzijom 3.0 CEOP sistema napravljena je promena u svim segmentima podnošenja i obrade zahteva u Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura.

Troškovi se plaćaju elektronski

Podaci o svim troškovima  koji se plaćaju  prilikom podnošenja zahteva  dostupni su preko linka Troškovi i naknade na javnoj stranici CEOP sistema.

Nakon podnošenja zahteva nadležnom organu platni nalozi se automatski generišu i podnosilac može da ih plati platnom karticom preko sistema za ePlaćanje eUprave Republike Srbije.

Obaveza plaćanja takse i naknade nastaje u momentu podnošenja zahteva, tako da je neophodno izvršiti uplatu najkasnije u roku od 24 sata od generisanja naloga za uplatu, odnosno tokom prvog narednog radnog dana od dana podnošenja zahteva. U suprotnom će podneti zahtev biti odbačen kao nepotpun.

U toku obrade predmeta svi dopunski troškovi i naknade koje obračunavaju nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja takođe se plaćaju elektronski.

Informacija o statusu plaćanja svakog pojedinačnog naloga dostupna je kroz sistem i podnosiocu i svim učesnicima u postupku kroz modul Potraživanje i uplate.

Tokom prelaznog perioda, podnosiocima je omogućeno da kroz modul Potraživanje i uplate prilože dokaz o ulati u pdf formatu, ograničene veličine od 512 KB.

Uputstvo za kreiranje PDF fajla

Omogućeno podnošenje novih vrsta zahteva

Podnosiocu je omogućeno da podnese zaseban zahtev za obustavu postupka, kao i zahtev za vanredno pravno sredstvo.

Takođe , moguće je podneti zahtev za davanje statusa stranke u postupku, koji, u slučaju da bude odobren, omogućava podnosiocu da detaljno prati obradu predmeta koji je podnelo drugo lice.

Ukinuta je opcija za naknadno prilaganje dokumenata u predmet

Podnosiocu je ukinuta opcija za dodavanje dokaza o uplati ili bilo kakvog dokumenta u predmet nakon podnošenja zahteva nadležnom organu.