Sonja Dedić

O Zakonu i projektantima

Zakonska regulativa određuje način na koji se organizuje i odvija postupak građenja, odnosno uređuje odnose između mnogobrojnih učesnika u izgradnji objekata, protok informacija i njihov sadržaj, a time direktno oblikuje/određuje i samu projektantsku aktivnost.

Izmenama Zakona o planiranju i izgradnji predviđena je raspodela odgovornosti između administracije i profesija, tako da svi učesnici u izradi projekta, odnosno izgradnji objekta, preuzimaju odgovornost za svoju ulogu.

U pogledu aktivnosti samih projektanata, to znači da svu odgovornost za projekat nosi projektant (odgovorni i glavni projektant), dok organ uprave više ne vrši kontrolu sadržine tehničke dokumentacije. Projektant svojom licencom obezbeđuje ispravnost tehničke dokumentacije.

To dovodi i do izmena u pogledu sadržine, načina i postupka izrade tehničke dokumentacije. Sadržaj tehničke dokumentacije je pojednostavlјen, odnosno sveden na neophodne informacije (koje su od značaja isklјučivo za projektante),  posebno u fazi do izdavanja građevinske dozvole.

Sadržaj projekta za građevinsku dozvolu je suštinski pojednostavlјen u odnosu na sadržinu ranijeg glavnog projekta. To znači da obuhvata samo one elemente koje je neophodno definisati da bi se dokazala usklađenost sa lokacijskim uslovima i merama za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat, dok je glavni projekat definisao brojne detalјe koji relevantni za sam administrativni postupak. Takođe, sadržaj projekta za izvođenje je prilagođen isklјučivo fazi izvođenja radova.

Izrada tehničke dokumentacije prilagođena je klasi i nameni objekta, čime je za jednostavnije objekte, srazmerno stepenu rizika koji nose, obim dokumentacije i kontrole smanjen.

Takođe, sve neophodne informacije za potrebe projektovanja se dobijaju ranije u postupku, podnošenjem zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, u postupku objedinjene procedure.

Organ uprave, kao što je konstatovano, ne vrši kontrolu sadržaja tehničke dokumentacije, već samo proverava usklađenost projekta sa planskim dokumentom, kao i ispunjenost formalnih uslova kojima se dokazuje da postoji odgovarajući pravni osnov i da je tehnička dokumentacija izrađena i overena od strane lica sa odgovarajućim ovlašćenjima.

Da bi se organima uprave olakšalo vršenje kontrole usklađenosti sa planskim dokumentom, odnosno kontrola urbanističkih parametara, predviđena je obaveza izrade izvoda iz projekta, koji sadrži samo one podatke iz tehničke dokumentacije koje kontroliše organ uprave.

Možemo konstatovati da Zakon o planiranju i izgradnji na ovaj način, prebacujući odgovornost za projekat na projektanta i pojednostavlјujući sadržaj dokumentacije,  u određenoj meri ustupa  „prostor" projektantima da se bave sopstvenim poslom.

O kojoj „meri“ je reč, sagledaće se kroz praksu. Jer, ne treba zaboraviti da je projektovanje, pre svega, stvaralačka aktivnost – koja zahteva prostor da odgovara sopstvenim zakonitostima.

Sonja Dedić

Autor - Sonja Dedić

Master arhitekture