Tanja Drobac

Objedinjena procedura

ŠTA NAM JE DONELA OBJEDINJENA PROCEDURA?

Onoga dana kada je nadležno ministarstvo pomenulo uvođenje tzv. „objedinjene procedure“, verujem da smo se svi mi koji smo u svom radu već primenjivali Zakon o planiranju i izgradnji, pitali šta nas to novo čeka i šta će „objedinjena procedura“ uistinu i objediniti.

I nismo se prevarili, sve što je investitor u obavezi da pribavi od dokumentacije u postupku gradnje objedinjeno je pod „objedinjenom procedurom“.

Ovo je prvi put posle dugog niza godina, a mislim pre svega na period od prvog Zakona o planiranju i izgradnji iz 2003. godine, da se zakonodavac ozbilјno pozabavio izdavanjem dozvola i da se potrudio da budući investitori sa što manje dokumentacije i nepotrebnih šetanja dođu do neophodne građevinske i upotrebne dozvole.

Ali, da krenemo redom. Šta nam je novo i pozitivno donela objedinjena procedura?

Lokalne samouprave kao organ koji neposredno primenjuje Zakon bile su dužne da u svom sastavu obrazuju posebne celine koje će sprovoditi objedinjenu proceduru, imenuju rukovodioca tako obrazovane službe i samim tim brže i efikasnije primene Zakon. Određeni su veoma kratki, ali efikasni rokovi za sva postupanja po podnetim zahtevima, te su u tom smislu, primera radi, prilikom podnošenja zahteva za izdavanje lokacijskih uslova nadležni organi dužni da u roku od 5 radnih dana od dana prijema zahteva imaocima javnih ovlašćenja, koji utvrđuju uslove za izgradnju objekata, dostave zahtev za izdavanje tih uslova.

I imaoci javnih ovlašćenja su ovog puta uvedeni u zakonske okvire i dužni konačno da po podnetom zahtevu postupe u roku od 15 dana od dana prijema zahteva odnosno 30 dana kada su u pitanju objekti iz člana 133. Zakona.

Kratki rokovi su utvrđeni i prilikom izdavanja građevinskih dozvola, a svakako na zadovolјstvo svih budućih investitora.

Ono što je novo i pozitivno doneo Zakon i objedinjena procedura je i činjenica da je nadležni organ dužan da u roku od 5 dana od dana pravnosnažnosti upotrebne dozvole po službenoj dužnosti dostavi službi katastra upotrebnu dozvolu radi uknjižbe. Svi mi smo bili svedoci da smo se u svome radu hilјadu puta sretali sa upotrebnim dozvolama i od pre 30 godina, a koje nisu sprovedene u katastru, odnosno sa objektima koji i pored upotrebne dozvole nisu ucrtani i upisani kod nadležne službe. Sada će svi objekti koji su dobili upotrebnu dozvolu biti odmah i upisani kod nadležnog organa.

Objedinjena procedura nas je obavezala da kao nadležni organ pribavlјamo sve potrebne dokumente za investitora, počev od kopije plana, izvoda iz katastra podzemnih vodova, podatke o površini parcele, uslove svih imalaca javnih ovlašćenja neophodne za pojedine objekte. Sve ovo je u interesu investitora i svakako smanjuje nepotrebna lutanja i izlaganje nepotrebnim troškovima.

Sve napred navedeno čini objedinjenu proceduru daleko bržom i efikasnijom i dovodi do značajnog napretka u radu svih nadležnih organa.

Ipak, objedinjena procedura kao živi proces, mora u svojoj primeni imati i neke mane.

Praksa je u nekim slučajevima pokazala da je neophodno rešiti imovinske odnose odmah kod izdavanja lokacijskih uslova i time preduprediti sve neželјene reakcije i nepotrebne troškove investitora. Građevinska dozvola se najčešće izdaje onom ko podnosi zahtev za izdavanje lokacijskih uslova, pa hajde da od samog početka imamo čistu situaciju kada je u pitanju vlasništvo nad zemlјištem na kojem se gradi.

Ono što objedinjena procedura nije uspela, a nisu uspeli ni prethodni zakoni, je da pojedini imaoci javnih ovlašćenja (pre svih nadležni za izdavanje vodnih uslova i uslova priklјučenja na javni put) postupaju u rokovima predviđenim objedinjenom procedurom, a to je 15 dana od dana podnošenja zahteva. Cilј svih nas nije podnošenje prekršajne prijave protiv takvih, već izdavanje traženih uslova u što kraćem roku i to je ono čemu težimo svaki put kad se neki novi zahtev pojavi pred nama.

Kad napravimo rezime svega iznetog, objedinjena procedura nas je naterala da se brže i bolјe deluje i radi, a sve u interesu potencijalnih investitora.

Tanja Drobac

Autor - Tanja Drobac

Načelnik Odeljenja za urbanizam i komunalno-stambene poslove Opštinske uprave Opštine Ruma